+ " بودن " نامه
پایان خوش فقط در در فیلم هاست ! داستان ما نیازی به پایان نداشت ! تو از آن من نبودی و نخواهی بود ... این را هم تو میدانستی هم من ! اصولا " فرشته " ها از آن هیچکس نیستند ! این قانون آنهاست ... اما! قرارمان " بودن " بود ! شاد بودیم از " بودن " ها ! دلتنگ بودیم از نبودن ها ! میتوان " بود " ولی از آن هم نبود ! اما قرارمان " نبودن " نبود ! حق داری من فراموش کرده ام که " نبودن " هم قانون فرشته هاست ! فرشته ها در خواب می آیند ! در زندگی تجلی میابند ! تغییرت میدهند ! و تا دستانش را در دست میگیری ! پرواز میکنند ! اینهم قانون فرشته هاست ! مست میشوی ! به یادش ! میخوابی ! به یادش ! بیدار میشوی ! به یادش ! درس میخوانی ! به یادش ! راه میروی ! به یادش ! می نویسی ! به یادش ! دلتنگ میشوی ! به یادش ! آری دلتنگ میشوم ! جرم است ؟!!؟؟ دلتنگ نشدن ! تاوان سختی است ! نخواه ! پ.ن : راستی عجب " نوامبر شیرینی " بود ! ___________________________________________ عشقم اومده بغلم بوسم کرده و میگه : دایییییییییییییییی ! میگم : جان داییییی ؟!! میگه : من خوابم ؟ میگم : نه تو بیداری ! چطور ؟ میگه : ای کاش خواب بودم !! منم هاج و واج موندم ! با خودم میگم این فسقلی تو این سن " ای کاش " را از کجا یاد گرفته !! میگم: دایی فدات شه !؟ چرا ؟ بغض کرده میگه : آخه دیشب " بنتن " تو بغلم بود خوابیدم ! از صبح هرچی میگردم نیست ! چیکار کنم بیدار شم !! محکم تو بغلم گرفتمش و گفتم: ای کاش باهام از خواب بیدار می شدیم !! سرش را بلند کرد و گفت : تو هم " بنتن " گم کردی !! توضیح : " بنتن " گویا یه شخصیت کارتونیه که هنوز افتخار اشنایی باهاش را نداشتم و مورد علاقه این خواهرزاده عزیز ماست که تمام زندگیش شده بنتن !! یه چیز برای من : محکم تر می میرد آنکس که دلش زنده شد به عشق !! یه چیز برای تو : ...


چهارشنبه 7 دی 1390

عنوان آخرین یادداشتها