چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1384 ساعت 09:38 ب.ظ

« قدر » نامه

شب قدر رسید... بک یا الله ...

          دلهای خسته و آزرده ... الهی بمحمد ...

                        دستهای خالی ... الهی بعلی ...

                                        امیدها وآرزوها... الهی بفاطمه ...

    در این شبها نگاههایشان یکسو شده به آسمان مینگرند... الهی بالحسن ...

الهی ...
بالحسین...
بعلی بن الحسین...
بمحمدبن علی...بجعفر بن محمد...
بموسی بن جعفر....بعلی بن موسی...
بمحمد بن علی ... بعلی بن محمد...
بحسن بن علی عسکری ...
بالحجت القائم المهدی ...
...
وخدائی که همهء ما را میهمان خود گردانیده و چشم به دلها دوخته وگوش به لبها گزارده است.

         براستی امشب چه خبر است در این میهمانی...
                 چه می گذرد مابین معبود وعبد ...
التماس دعا ...